นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลับหน้าหลัก
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2561
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร / งาน
ประเภท
คลิกเพื่อ Download
1.
โครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
DOC
2.
แบบสรุปกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
link
3.
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการพัฒนาตนเองของครู 2561
DOC