ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ