นางฉวีวรรณ  จิตตภิรัต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์  ขันตรี
ว่าที่ร.ต.สามารถ สีดาพันธุ์
นายธนสิทธิ์  วงษ์พาณิช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวจิราวรรณ  ใจเพิ่ม
นางสาวแกมกาญจน์  พรหมแก้ว
นางสาววรานันท์  วรวัฒนานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาววริศรา  กรเพ็ชร
นางสาววรรณวรี  วันชุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวฐานียา  ศรีคราม
นางสาวสาวิตรี  สุพัฒนา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายธนัท  อู๊ดน้อย
นางสาวสุรัชวดี  บุญนิกูล
นางสาววิภาพร  จันทร์สมมิตร
นายบพิตร  ชูพยุง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวอุมาพันธุ์  รชตเวศน์
นางสาวมัทนา ประภาเมือง
นายอภิชาติ  วงษ์โนนงิ้ว
นางพนอจิตร  ศิริพล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายภูวเดช  ภัทรจิตรา
นางสาวสุภาศิริ  ไสยกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายปมุข ภู่เกิดลักษณ์