นายชาตรี จินดามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
        "โรงเรียนวัดบวรมงคล" เดิมเรียกกันว่า "โรงเรียนวัดลิงขบ" ซึ่งเรียกตามชื่อของวัดบวรมงคลในสมัยนั้น เมื่อครั้งก่อนนั้นวัดบวรมงคลมีชื่อเรียกว่า "วัดลิงขบ" โดยชื่อนี้มีเรื่องเล่าว่า เมื่อแรกเริ่มสร้างวัดนั้น "ลุงขบ" ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นฐานมั่นคงอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ และมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงสร้างวัดนี้ถวายเป็นสังฆาราช ชาวบ้านต่างนิยมนับถือลุงขบมาก จึงขนานนามให้วัดนี้ว่า "วัดลิงขบ" แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปอาจะทำให้ภาษากร่อนจาก "ลุงขบ" เป็น "ลิงขบ" ก็เป็นไปได้

        ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงพระราชทานนามของวัดให้ใหม่ว่า "วัดบวรมงคล" และได้ทรงสถาปนาเป็นพระอาราม แต่ก็ยังไม่นิยมเรียกกันโดยทั่วไป
ครั้นต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ "กรมขุนธิเบศร์บวร" ปฏิสังขรณ์ และพระราชทานนามวัดให้อีกครั้งหนึ่งว่า "วัดบวรมงคลราชวรวิหาร"

        โรงเรียนวัดบวรมงคลเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2498 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดบวรมงคลทางด้านทิศตะวันตก ด้วยเนื้อที่ประมาณ ๙ ไร่ ๓ งาน อยู่ระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ากับสะพานกรุงธน
โดยมีท่านเจ้าคุณ "พระศรีวิสุทธิวงศ์" รองเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง แต่การก่อสร้างอาคารเรียนไม่สามารถสร้างได้แล้วเสร็จทันเพื่อใช้ในวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2498 จึงเปลี่ยนมาให้นักเรียนไปเรียนที่วิหารคตรอบพระอุโบสถของวัดไปก่อน หลังขากอาคารเรียนสร้างเรียบร้อยแล้วจึงนำนักเรียนกลับมาเรียนยังสถานที่ตั้งอาคารเรียนในปัจจุบัน
VTR แนะนำโรงเรียนวัดบวรมงคล
VTR เนื่องในวันครบรอบสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 65 ปี
กลับหน้าหลัก
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2563
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th