นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายธนัท อู๊ดน้อย
ครู ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ
นายกรุงไกร  พวงน้อย
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางฉวีวรรณ  จิตตภิรัต
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวอารีย์  ลี้อุดม
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป
นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลับหน้าหลัก
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2561
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th