นายชาตรี จินดามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลับหน้าหลัก
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2563
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th
นายชาตรี  จินดามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายธนัท อู๊ดน้อย
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ
นายกรุงไกร  พวงน้อย
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางฉวีวรรณ  จิตตภิรัต
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายวิรัช  ศรีโกเศรษฐ
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวเบญจพร  เปลี่ยวจิตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน