นายชาตรี จินดามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลับหน้าหลัก
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2563
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th
นายชาตรี  จินดามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 091-0797912
e-mail : chatree.jinda@gamil.com
นายธนัท อู๊ดน้อย
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. 089-177-3397
e-mail : tanutt601@gmail.com
นายกรุงไกร  พวงน้อย
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 089-132-0476
e-mail : krung_krai@outlook.com
นางฉวีวรรณ  จิตตภิรัต
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. 081-458-6374
e-mail : chaweewon1965@gmail.com
นายวิรัช  ศรีโกเศรษฐ
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป
โทร. 087-007-6207
e-mail : srikoseat@gmail.com
นางสาวเบญจพร  เปลี่ยวจิตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 097-416-6398
e-mail : sskruben@gmail.com