วัน/เดือน/ปี

 รายการ

 หมายเหตุ

 2 ตุลาคม 2566

08.00 น.                  ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2566 (ครูที่ปรึกษา

09.00-12.00 น.        ลงทะเบียนขอแก้ไขผลการเรียนกับครูประจำวิชาครั้งที่ 1

                               ภาคเรียนที่ 1/2566

13.00-15.00 น.        ลงทะเบียนขอแก้ไขผลการเรียนกับครูประจำวิชาครั้งที่ 1

                               ภาคเรียนที่ 1/2566

 ม.1 - ม.6

2-6 ตุลาคม 2566

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0/ร/มผ ภาคเรียนที่ 1/2566

และกรณีรายวิชาตกค้าง

ม.1-ม.6

9 ตุลาคม 2566

สิ้นสุดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2566 และ

การแก้ไขผลการเรียนที่ตกค้าง (กรณีพิเศษ)

ครุประจำวิชา

1 พฤศจิกายน 2566

เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ม.1-ม.6

ขอให้นักเรียนดำเนินการตามกำหนดการดังกล่าว
หมายเหตุ  
- กรณีที่นักเรียนต้องการติดต่อครูผู้สอน ให้นักเรียนนัดหมายกับครูผู้สอนในรายวิชานั้น
- ในช่วงปิดภาคเรียนหากนักเรียนต้องการติดต่อกับทางโรงเรียนให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น
- ให้นักเรียนติดตามข่าวสารจาก website ของโรงเรียน หรือ Facebook Fanpage โรงเรียนวัดบวรมงคล และ กลุ่มบริหารวิชาการ บ.ม.
   หรือจากกลุ่ม line ของแต่ละห้องเรียน