นางสาววรรณวรี  วันชุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวไอรดา  อ้ายด้วง
นางสาวฐานียา  ศรีคราม
นางสาวอารีย์ ลี้อุดม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางฉวีรวรรณ  จิตตภิรัต
นางสาวธิติมา  ขันตรี
นางสาวอุมาพร  วัฒนา
นางยิ่งนรา  พวกขุนทด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวจุฑามาศ  มั่งมี
นายธนสิทธิ์  วงษ์พานิช
นางสาวจิราวรรณ  ใจเพิ่ม
นางสาวน้ำค้าง  เพ็งแจ่ม
นางสาววทัยพรรณ  ธนปัญญาวรกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวศุภวรรณ  เทวกุล
นายต้นไผ่  ฤทธิธรรม
นางสาววรานันท์  วรวัฒนานนท์
Ms. Leslie Lansangan
นายกรุงไกร  พวงน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายธนัท  อู๊ดน้อย
นางสาวสุรัสวดี  บุญนิกูล
นางสาวสาวิตรี  สุพัฒน์
นางสอางค์ทิพย์  พานิชเจริญ
นางสาวณัฐธิดา  วงค์ภักดี
นางทิพวัลย์  มนทิรมาโนชญ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายอุดร  เรือนติ๊บ
นางรัตนา เกิดช้าง
นางสาวอุมาพันธุ์  รชตเวศน์
นายวิรัช ศรีโกเศษฐ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางณิชาภา  เปรมโพธิ์
นางพนอจิตร  ศิริพล
นางสาวสุภาศิริ  ไสยกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
นายบพิตร  ชูพยุง
ครูบรรณารักษ์
นายอภิชาติ  วงษ์โนนงิ้ว
ครูธุรการ
นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลับหน้าหลัก
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2561
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th