นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติการค้า
ผู้อำนวยโรงเรียน
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ::

:: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ::
นางสาววรรณวรี  วันชุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวไอรดา  อ้ายด้วง
นางสาวฐานียา  ศรีคราม
นางสาวอมรรัตน์  จันดา
นางสาวอารีย์ ลี้อุดม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางฉวีรวรรณ  จิตตภิรัต
นางสาวธิติมา  ขันตรี
นางสาวอุมาพร  วัฒนา
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ::
นายกรุงไกร  พวงน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายธนัท  อู๊ดน้อย
นางสาวสุรัสวดี  บุญนิกูล
นางสาวสาวิตรี  สุพัฒน์
นางสอางค์ทิพย์  พานิชเจริญ
นางสาวณัฐธิดา  วงค์ภักดี
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ::
นางสาวสุภาศิริ  ไสยกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ::
นายวิรัช ศรีโกเศษฐ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางณิชาภา  เปรมโพธิ์
นางพนอจิตร  ศิริพล
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ::
นางสาวสุมณรัตน์  เจริญสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางทิพวัลย์  มนทิรมาโนชญ์
นายอุดร  เรือนติ๊บ
นางรัตนา เกิดช้าง
นางสาวอุมาพันธุ์  รชตเวศน์
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ::
นางสาววทัยพรรณ  ธนปัญญาวรกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวศุภวรรณ  เทวกุล
นายต้นไผ่  ฤทธิธรรม
นางสาววรานันท์  วรวัฒนานนท์
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ::
Ms. Leslie Lansangan
Mr. Zhang kaixion
นางยิ่งนรา  พวกขุนทด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวธิพาภรณ์  มีสังข์
นางสาวจุฑามาศ  มั่งมี
นายธนสิทธิ์  วงษ์พานิช
นางสาวจิราวรรณ  ใจเพิ่ม
นางสาวน้ำค้าง  เพ็งแจ่ม
:: กลุ่มสนับสนุนการสอน ::
นายบพิตร  ชูพยุง
ครูบรรณารักษ์
นายอภิชาติ  วงษ์โนนงิ้ว
ครูธุรการ
Web Page Maker, create your own web pages.