นางฉวีวรรณ  จิตตภิรัต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ว่าที่ร.ต.สามารถ  สีดาพันธ์
นางสาวธิติมา  ขันตรี
นายธนสิทธิ์  วงษ์พานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวจิราวรรณ  ใจเพิ่ม
นายธนัท  อู๊ดน้อย
นางสาวสุรัสวดี  บุญนิกูล
นางสาวสาวิตรี  สุพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาววิภาพร   จันทร์สมมิตร
นางสาววรรณวรี  วันชุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวฐานียา  ศรีคราม
นางสาววรานันท์  วรวัฒนานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายอุดร  เรือนติ๊บ
นางสาวอุมาพันธุ์  รชตเวศน์
นางพนอจิตร  ศิริพล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวสุภาศิริ  ไสยกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
ครูทรงคุณค่า
นายบพิตร  ชูพยุง
ครูบรรณารักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวมัทนา  ประภาเมือง
นายภูวเดช  ภัทรจิตรา
นางสาววริศรา  กรเพ็ชร
นางสาวแกมกาญจน์ พรหมแก้ว
นายอภิชาติ  วงษ์โนนงิ้ว
ครูธุรการ