นายชาตรี จินดามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางฉวีวรรณ  จิตตภิรัต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ว่าที่ร.ต.สามารถ  สีดาพันธ์
นางสาวธิติมา  ขันตรี
นางยิ่งนรา  พวกขุนทด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวจุฑามาศ  มั่งมี
นายธนสิทธิ์  วงษ์พานิช
นางสาวจิราวรรณ  ใจเพิ่ม
นายกรุงไกร  พวงน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายธนัท  อู๊ดน้อย
นางสาวสุรัสวดี  บุญนิกูล
นางสาวสาวิตรี  สุพัฒน์
นางสอางค์ทิพย์  พานิชเจริญ
นางสาววิภาพร   จันทร์สมมิตร
นางสาววรรณวรี  วันชุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวไอรดา  อ้ายด้วง
นางสาวฐานียา  ศรีคราม
นางสาววทัยพรรณ  ธนปัญญาวรกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวศุภวรรณ  เทวกุล
นายต้นไผ่  ฤทธิธรรม
นางสาววรานันท์  วรวัฒนานนท์
นางทิพวัลย์  มนทิรมาโนชญ์

นายอุดร  เรือนติ๊บ
นางรัตนา เกิดช้าง
นางสาวอุมาพันธุ์  รชตเวศน์
นางสาวนัฐติยา  วงษ์พิทักษ์
นายวิรัช ศรีโกเศษฐ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางพนอจิตร  ศิริพล
นางสาวสุภาศิริ  ไสยกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
นายอภิชาติ  วงษ์โนนงิ้ว
ครูธุรการ
กลับหน้าหลัก
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2563
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th
นายศิริเทพ  พรมภูงา
นายบพิตร  ชูพยุง
ครูบรรณารักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ