วิสัยทัศน์
    ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รู้ทันเทคโนโลยี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ
    1.พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
    2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และดำรงจนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    3.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ และทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
    4.พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้  เพื่อพัฒนาตน
    5.สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    6.บริหารจัดการโดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีวิธีปฏิบัติ และมีผลการดำเนินงานในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
    7.จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานทั้งด้านการคิด การเรียนรู้ การทำงานและการพัฒนาตนเองมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และห่างไกลยาเสพติด
    8.ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษา
    9.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
    1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
    2.ซื่อสัตย์สุจริต
    3.มีวินัย
    4.ใฝ่เรียนรู้
    5.อยู่อย่างพอเพียง
    6.มุ่งมั่นในการทำงาน
    7.รักความเป็นไทย
    8.มีจิตสาธารณะ
    9.เป็นคนดีศรีสังคม

คำขวัญ
    "ลูกบวรมงคล รูปลักษณ์งามสง่า วาจางามเสนาะ ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่เป็นทาสยาเสพติด ไม่ประพฤติผิดศีลธรรม"

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
    ลูกบวรมงคล เป็นคนดีมีคุณภาพ

เอกลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล
    ศิลปะเด่น เน้นคุณธรรม

นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลับหน้าหลัก
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2561
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th