นายชาตรี จินดามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลับหน้าหลัก
จัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล แก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี 2563
ติดต่อผู้จัดทำ kru.borpit@bm.ac.th
วิสัยทัศน์
    ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รู้ทันเทคโนโลยี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ
    1.พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
    2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และดำรงตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    3.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ และทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
    4.พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้  เพื่อพัฒนาตน
    5.สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    6.บริหารจัดการโดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีวิธีปฏิบัติ และมีผลการดำเนินงานในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
    7.จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานทั้งด้านการคิด การเรียนรู้ การทำงานและการพัฒนาตนเอง ให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และห่างไกลยาเสพติด
    8.ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษา
    9.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
    1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
    2.ซื่อสัตย์สุจริต
    3.มีวินัย
    4.ใฝ่เรียนรู้
    5.อยู่อย่างพอเพียง
    6.มุ่งมั่นในการทำงาน
    7.รักความเป็นไทย
    8.มีจิตสาธารณะ
    9.เป็นคนดีศรีสังคม

คำขวัญ
    "ลูกบวรมงคล รูปลักษณ์งามสง่า วาจางามเสนาะ ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่เป็นทาสยาเสพติด ไม่ประพฤติผิดศีลธรรม"

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
    ลูกบวรมงคล เป็นคนดีมีคุณภาพ

เอกลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล
    ศิลปะเด่น เน้นคุณธรรม